DETALJI NOVOSTI

image

Obavjestenje upis 2021 2022

2021-05-19


 

Na osnovu člana 26 stav 2 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.list RCG br.64/2 i 49/07 i „Sl.list RCG, br.80/10, 47/17) , Pravilnika o bližem načinu, postupku i kriterijumima upisa djece u ustanovu koja realizuju predškolsko vaspitanje i obrazovanje („Sl. list CG“, br 21/12) kao i člana 22 ,stav 1 tačka 27 Statuta JPU „Radost“ u Kotoru br.191od 20.04.2011.god i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta br.989-1/17 od 01.09.2017.god,  direktorica Ustanove raspisuje

                                                            

                                                                  K O N K U R S                                                                                                                         

                             ZA UPIS  DJECE U JASLICE I VRTIĆ ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GOD

 

U sledeće programe:

  • Primarni – cjelodnevni program u vremenu od 6-17 časova
  • Poludnevi program – u trajanju 6 časova (VJ Radanovići)
  • Kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu ) u trajanju od 2 sata u vremenu od 17-19 časova, za uzrast djece od 5 godina života do polaska u osnovnu školu ( samo za djecu koja nisu uključena u primarni ,cjelodnevni program)

 

Upis djece u vrtić vršiće se elektronskim putem od 26.05.2021. god i trajaće 15 dana.

Za djecu koja se prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolske ustanove tokom  tokom školske 2020/2021.god upis će se vršiti elektronskim putem podnošenjem prijave za upis na web adresu www.upisi.edu.me   .

 Djeca koja su prethodne 2021/2021 god pohadjala programe predškolskog  vaspitanja i obrazovanja, smatraće se upisanim u JPU“Radost“ Kotor  od  01.09.2021. god.

 Ugovori o boravku i ishrani djece će se sklapati početkom nove školske godine.

Sve informacije vezane za upis djece mogu se naći na sajtu vrtića www. vrtickotor.me i facebook stranici vrtića JPU Radost Kotor.

O rezultatima  konkursa roditelji će biti obaviješteni elektronski , na mail adresu , posredstvom portala www.upisi.edu.me