PROGRAM RADA TIMOVA

Radi uspješnije organizacije i realizacije vaspitno – obrazovnog rada u ustanovi su formirani timovi:

Timovi imaju svoje članove i koordinatore. Programi ovih timova usklađeni su sa Programom vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi i usmjereni su u cilju postizanja što boljih rezultata u radu.

Programi rada timova se baziraju na:

  • potrebama i interesovanjima djece
  • unapređenju kvaliteta vaspitno – obrazovnog rada
  • analizi i praćenju postignutih rezultata
  • stručnom usavršavanju vaspitnog osoblja
  • pripremama i organizaciji svečanosti.